⬅️ اغلب ما ازاوج لذت ، شادی و عشق بیشتر از تنفر ، اضطراب و ناامیدی می ترسیم .هیجانات منفی ما را به خودمان نزدیک ترمی کند، به ما احساس ایمنی می دهد و ما را یاری می کند تاخودمان را بهتربشناسیم. آنها آشناتر،تکراری وشناخته شده هستند درحالی که اغلب هیجانات مثبت باعث می شوند که خودمان را رها کنیم و از تغییرخبر می دهند حتی شاید تسلیم دیگران شویم و خودهای حقیرمان رابزرگتر کنیم.(1982). امینی کارشناس کودک

 

 

http://aramava.ir

https://telegram.me/aavaye_mehr

77730639-77730638