«سازمان محلی !!! ن روستای گمیچی»

سازمان !!! ن روستای گمیچی اورمیه

تشکیل و تداوم فعالیت های سازمان محلی !!! ن روستای گمیچی اورمیه با بیش از 60 عضو فعال نمونه ای بارز از فعالیت های مثمرثمر جامعه !!! ن روستایی آذربایجان است که نظیر آن را کمتر می توان سراغ گرفت.

ـ تاسیس دو صندوق  جداگانه زیر نظر سازمانهای محلی «گمیچی» و «شور دنیز»

ـ اشتغا !!! ایی و حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه !!! ن

ـ کمک هزینه تحصیلی برای  دانشجویان دختر

ـ فعالیت های زیست محیطی

ـ شرکت در جشنواره های ملی و محلی

ـ جلسات هم !!! شی و اشتراک در مدیریت طرحهای روستایی از اهم فعالیت های !!! ن روستای گمیچی است که به نوبه خود علاقه برخی از مسئولان اجرایی را نیز جلب کرده است.

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست ایران از جمله مسئولینی است که در سفر به اورمیه از نزدیک با جامعه !!! ن روستای گمیچی دیدار و ابراز !!! سندی کرده است.

هر چند که بر خلاف وعده های داده شده از ...