اگه مثبت فکر نکنیم چی می شه؟

یک آزمایش ساده ، همین الان هرجا که نشستین پای راستتون رو از زمین بلند کنین و در جهت عقربه های ساعت بچرخونین ! حالا با دست راستتون تو هوا حرف "ع" رو بنویسین !

دیدین ، جهت حرکت پاتون عوض شد ! می دونید چرا ؟ چون وقتی می خواهید حرف "ع" رو بنویسین ، ذهن شما در جهت خلاف عقربه های ساعت حرکت می کنه !

به همین دلیل پاتون ناخودآگاه جهتشو عوض می کنه تا با ذهنتون هماهنگ عمل کنه! اینو گفتم که یادتون باشه وقتی دارین منفی فکر می کنین، بدونین که ناخوداگاهتون بر علیه شما می شه و شروع می کنه به رفتار منفی حتی اگه شما نخواسته باشین !

مثبت بی !!! شیم