باگذشت زمان و دور شدن از روزهای حیات !!! ت نهم و دهم، هر چند وقت یک بار اطلاعات جالب توجهی از بذل و بخشش بیت‌المال بدون حساب و کتاب گزارش می‌شود؛ گزارش‌هایی که نشان از یک حرکت تامل‌برانگیز !!! تی در ریختن پول نفت بر سفره برخی رسانه‌هاست.