حتما" بخوانید و نظردهید!!!!!!!!!!!!!!!!!


پاسخ خاص و خواندنی آیت الله مکارم به سوالات

عجیب یک خانم


پاسخ آیت‌الله مکارم !!! : 
 

فکر می‌کنیم آنچه نوشته‌اید، منظورتان مزاح و شوخی بوده. هیچ برده‌ای هم در دوران بردگی دارای چنین محدودیتی نبوده و اگر زوجی را پیدا کنید که زیر بار این شرایط برود حتما باید او را به طبیب روانی معرفی کنید.