این روزها هر از چند گاهی اخبار جدیدی دربارۀ افزایش آمار طلاق در کشور به‌ویژه در کلان‌ !!! ا می‌خوانیم و می‌شنویم. از جمله اخباری که حکایت از افزایش ۴۷ درصدی آمار طلاق در کشور دارند. کنجکاوی ما برانگیخته شد که دلیل اصلی این رشد فزاینده چیست، از این رو قدری در فضای مجازی جستجو کردیم به نتایج جالبی دست یافتیم که گفتیم خوب است دیگران را هم مطلع کنیم که زکات علم نشر آن است. یافته‌های کارشناسانه این ماجرا را به طور چکیده آوردیم. نکته جالب آن است که ما 23 مورد را در اظهار نظرها یافتیم که همه ظاهراً عامل اصلی یا عمدۀ طلاق در کشور است.خودتان ملاحظه بفرمایید: