من از دنیا فقط دیوار می بینم
همه جارا سیاه وتار می بینم
 
کنار دست وپای مانده بر خاک
هزاران باور مردار می بینم

درون خانه ها وشهر ویران
هنوز آدمکشی را کار می بینم

شرف را زندگی را دوستی را
خیال خام یک بیمار می بینم

کدامین شهر؟!کوچه؟!خاطرم نیست
همه جارا فقط آوار می بینم

بدنبال کدامین خانه ای مرد؟!!
من از هر سو که رفتم غار می بینم

زمین را جای نا آرام کردیم
فضا را جای بعد -انگار می بینم!!

نمیدانم ؟!نمیدانم؟!چه دردیست؟!!
من از دنیا فقط دیوار می بینم...

#باقرموحدشندی   95/4/7