ماشینم در داخل پارکینگ ...
خانواده ام در کنار بخاری ...
ومن دارم شعر مینویسم ...
 هوا خیلی سرد است...
و اخبار مدام یخبندان و  کولاک را نشان میدهد ...
ومیو هایی را که روی در ختان یخ زده اند .
حتما در زیر این برف !!! ی هم هست که در خانه اش نیست ...
!!! ی که به خانه اش نرسیده است...
!!! ی که خانه ای ندارد ...

#باقرموحد
95/9/4