دور از چشم های تو ...
هوای  عاشقی سرد است
وکشتی  واژه های من  در سواحل متروک احساسهایم  یخ بسته است ...
چه فرقی میکند
برای !!! ی که در سیاهی غریب کوچه های بی سرو ته تمام شعرها
روی برفهای سرد بی !!! ی غلت میخورد
                 همیشه یلداست
                                                              #باقرموحد   95/9/29