خوشحالی یعنی اینکه تولدت باشه.....

یعنی اینکه پسرک کوچولوی تو حواسش باشه که تولدته و بادکنک یاسی بزرگی رو که باجون ودل دوستش داره بتو بده و بگه اینو برای تولد تو !!! یدما!!!

 یعنی اینکه گاهی جای مامان و بچه عوض بشه!!!وقتی براش قصه میگی تا بخوابه ، وسطاش ازخستگی خوابت ببره و  فسقلی با اون دستای کوچولوش روی تو پتو بندازه وبگه مامانی سردت نشه!!!

 یعنی اینکه شب تولدت کلی غافلگیر شی و یهویی ببینی در باز شد و یه کیک خوشگل با آدمای مهربون اومدن  تا توی جشن تولدت شرکت کنن...خوشحالی یعنی اینکه یه خونواده خوب داشته باشی وبابتش هرلحظه خدارو شاکر باشی....

 

خوشحالی همه ایناس،اینا خوشبختیه....

 

برای همه این خوشحالی ها رو آرزومندم