جلسه با حضور آقایان و خانم‌ها؛ رضا نجاتیان، آرش آق !!! گی، یداله بهشتی، هادی عابدی، مصطفی رجبی، بهمن صباغ زاده، سعید نجاتیان، احسان انوریان، صادق !!! ی، مجتبی صادقی، خانم نجاتیان، محمدعلی نجاتیان، محمود عسکری، محسن عربشاهی، خانم خوش اندام، خانم رستم زاده، مهدی یعقوبی، رضا ناصری، خانم شاه‌ولی، خانم زنگنه، حسین زنگنه، خانم فرهوش، خانم خدادادیان، محمدمهدی اسماعیل زاده، جلیل حداد، مرتضی غلامپور و ... در حسینیه‌ی صفارشرق برگزار شد و در ساعت 22:18 به پایان رسید. (از آقایان و خانم‌هایی که نام‌شان در این بخش نیامد عذرخواهی می‌کنم. متاسفانه نام همه‌ی شرکت کنندگان در جلسه را نمی‌دانم.)