ایها !!!  

این جنگی که شروع کردید برایتان بد تمام میشود.

من و همسفرانم عهد بستیم تا پای نابودیتان بجنگیم.

گمانم نمیدانید جنگیدن دختر ایرانی برای ازبین بردن چیزی  چه نتیجه ای دارد.

ما شانه به شانه مردان سرزمینمان برای نابودیتان جلو می آییم.