احضار روح واقعیت دارد اما خطرات شدیدی شخص را تهدید خواهد کرد پس حتی فکر رفتن به سوی این اعمال را نکنید که احتمال از دست رفتن دنیا و آ ت را برایتان در پی دارد؛ در ادامه متن دقت کنید فردی مثل علامه الهی که ما و امثال ما به گرد پای ایشان در علم و تقوا نمی‌رسیم، دست به چنین کاری نمی‌زدند اما شاگرد ایشان این کار را انجام می‌داد؛

علامه سید محمد حسین طباطبایی(صاحب تفسیر المیزان) برادری عالمی داشتند به نام سید محمد حسن الهی که در تبریز بودند اما ناشناس ماندند؛ علامه به قدری برادر خود را دوست داشت که بعد از مرگ وی از شدت ناراحتی دچار بیماری قلبی گردید؛ این دو برادر از شاگردان سید علی قاضی رَحِمَهُ الله بودند.

علامه طباطبایی نقل می‌کند: که  برادر من در تبریز شاگردی داشت که به او درس فلسفه می‌گفت  و آن شاگرد إحضار ارواح می‌نمود و برادر من توسّط آن شاگرد با بسیاری از ارواح تماس پیدا می‌کرد.

شاگرد، قبل از آنکه با برادر من ربطی داشته باشد میل کرده بود فلسفه بخواند، و برای این منظور روح أرسطو را احضار نموده و از او تقاضا کرده بود به او فلسفه درس بدهد.

ارسطو در جواب گفته بود:

ادامه مطلب