اتوبار ازی 

باربری ازی                                                 ۰۹۱۹۶۳۰۹۳۲۰

موسسه حمل ونقل   ازی                          ۰۹۱۰۶۶۳۹۳۱۰

وانت تلفنی ازی                                      ۰۹۳۶۳۳۱۱۸۶۰

باربری در محدوده ازی