منابع نور را می توان به دو دسته اصلی لامپهای !!! ه !!! و تخلیه در گاز تقسیم کرد. در لامپ های !!! ه !!! با عبور دادن جریان برق از رشته ف !!! ی درجه حرارت آن را به حد کافی بالا می برند تا تشعشع کند. در لامپهای تخلیه در گاز، با عبور دادن جریان برق از گاز آن را تحریک می کنند تا نور ساطع کند. لامپ های تخلیه در گاز را می توان به دو دسته پرفشار و کم فشار تقسیم نمود. تقسیم بندی لامپ ها را می توان به صورت زیر بیان کرد.

مشخصات اصلی لامپ ها عباتند از:

الف- شار نوری برحسب لومن

ب- بهره نوری برحسب لومن بر وات

ج- عمر لامپ که بر حسب ساعات کارکرد قبل از اینکه شار نوری !!! وجی آن به درصد معینی از شار نوری اولیه برسد ادازه گیری می شود. گاهی نیز عمر لامپ را بر اساس ساعات کارکرد که طی آن درصد معینی از لامپ ها می سوزد اندازه گرفته می شود. در ج !!! زیر عمر لامپ بر اساس ساعت کارکرد که طی آن 50% لامپ ها می سوزد آمده است.

د- درخشندگی لامپ که بر حسب ک !!! لا بر متر مربع اندازه گیری می شود.

ه- رنگ دهی که عبارت از نشان دادن رنگ حقیقی اجسام رنگی در نور لامپ است. برای اندازه گیری کمی رنگ دهی، میزان نسبی نور در هر قسمت طیف اندازه گیری و با نور سفید طبیعی مقایسه می شود.

نوع لامپ

بهره نوری

رنگ دهی

درخشندگی

عمر لامپ

رشته دار 100 وات، شیشه ای

14

100

700

1000

رشته دار 100 وات، شیری

13

100

3

1000

رشته دار هالوژنی، شیشه

30

100

1500

3000

جیوه پرفشار 400 وات، پودر فلورسنت

54

40

12

24000

جیوه پرفشار 400 وات، شیشه

49

20

460

24000

سدیم پرفشار 400 وات، شیشه

110

25

600

24000

سدیم پرفشار، پودر فلورسنت

107

25

25

24000

سدیم کم فشار 80 وات

150

5

10

24000

متال هلاید 400 وات، پودر فلورسنت

75

86

1.2

34000

فلورسنت 84/36 وات

75

86

1.2

9000

فلورسنت 33/36 وات

67

66

1.1

6000

فلورسنت 37/40 وات

35

96

0.4

6000