انجام دوره های ضمن خدمت مهدویت و شرکت در آزمون ها با هزینه ای اندک
سه دوره است..
دوره های آداب و اسرار !!!
حکومت مهدوی
تفسیر آیات برگزیده
جمعا 74 ساعت ضمن خدمت
در سایت mahdaviat.org
فقط قبل شرکت در آزمون ها از اداره محل خدمت جهت تایید دوره ها سوال بفرمایید