غربیهایی که امروز ادعای حمایت از !!! می کنند ، بیشترین وحشی گری ها را در طول تاریخ تا به امروز داشته اند. ادعای !!! امروز آنها هم در راستای تأمین منافع مادی خودشان است. وگرنه هیچ ترحم و دلسوزی نسبت به دیگران ندارند.

بدبختی ما اینجاست که برخی در داخل کشور ، ساده لوحانه به شعارهای !!! ی غرب دلخوش کرده اند.

خدا بیدارشان کند.//