قابل توجه علاقمندان به دموکراسی غربی !

شیفتگان !!! !

!!! انیکه !!! را مهد تمدن و پیشرفت می دانند.

!!! انیکه عرضه کار !!! ندارند و دستشان پیش !!! یی ها دراز است.

!!! انیکه !!! کدخدای آنهاست.

!!! انیکه تمام مشکلات کشور را به ارتباط با !!! گره زدند!