منشور حقوق شهروندی فقط یک ژست !!! و مانور تبلیغاتی بود.

اگر این !!! ت بفکر حقوق شهروندی هست لطفا :