شرکت فنی !!! ی بهدام کشت با توجه به نزدیک شدن فصل تولید مثلی دام سبک (بز و !!! ) آماده توزیع بز نر سانن  جهت گله های بز سانن و  گله های بومی میباشد و همچنین  آماده توزیع قوچ های اصلاح شده  ابرش با  اثرات ژنتیکی دوقلوزایی بالا و افزایش شیر دهی گله و مقاومت بالا با آب و هوای کشور می باشد