فقیر کیست؟ خط فقر چیست؟

روزگار عجیبیست  

یکی در کاخ میخوابد و دیگری در کوخ .

یکی زندگی میکند و دیگری زنده میماند .

یکی رویای دمپایی پلاستیکی دارد دیگری رویای دور انداختن  

آدیداسهایش .

یکی حسرت دیدن مادرش و دیگری فکر رهایی از خانواده اش .

یکی !!! با اتل بازی !!! و دیگری با غر زدن x-box  

بازی !!!  .

و........ 

!!! های روزگار بازی های زیادی میگذرد که از ان  

بیخبریم  و روز های زیادیست که از یاد برده ایم خودمان 

 دنیایمان را میسازیم ...