مسابقه گروهی پارس شماره 213 نیز یک تک برنده خوش شانس میلیونی داشت :

نام مسابقه:   پارس ۲۱۳
تعداد فرمها:   ۸۳۳ 
کل مبلغ جایزه:   ۲۶,۰۶۸,۳۶۴ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات اول:   ۱۶,۹۴۴,۴۳۶ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات دوم:   ۶,۵۱۷,۰۹۱ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات سوم:   ۲,۶۰۶,۸۳۶ ریال

تعداد 1 فرم 16 امتیازی و 9 فرم 15 امتیازی و 42 فرم 14 امتیازی برندگان این مسابقه بودند.

شاید برنده میلیونی بعدی خود شما باشید!! همین حالا شانس خود را امتحان کنید..