مسابقه گروهی پارس شماره 212 نی یک تک برنده خوش شانس میلیونی داشت :

نام مسابقه:   پارس ۲۱۲
تعداد فرمها:   ۱۰۸۵ 
کل مبلغ جایزه:   ۳۲,۶۹۳,۸۶۴ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات اول:   ۲۱,۲۵۱,۰۱۱ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات دوم:   ۸,۱۷۳,۴۶۶ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات سوم:   ۳,۲۶۹,۳۸۶ ریال

تعداد 1 فرم 16 امتیازی و 5 فرم 15 امتیازی و 25 فرم 14 امتیازی برندگان این مسابقه بودند.

شاید برنده میلیونی بعدی خود شما باشید!! همین حالا شانس خود را امتحان کنید..