نام مسابقه:   پارس ۲۱۱
تعداد فرمها:   ۱۱۱۰ 
کل مبلغ جایزه:   ۳۳,۷۶۱,۴۲۷ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات اول:   ۲۱,۹۴۴,۹۲۷ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات دوم:   ۸,۴۴۰,۳۵۶ ریال
کل مبلغ جایزه نفرات سوم:   ۳,۳۷۶,۱۴۲ ریال

تعداد 12 فرم 15 امتیازی و 53 فرم 14 امتیازی و 138 فرم 13 امتیازی برندگان این مسابقه بودند.

شاید برنده میلیونی بعدی خود شما باشید!! همین حالا شانس خود را امتحان کنید..