جیگیری !!! ب بهت میگم هلیا بریم !!! میگی حمون دوت یعنی دوش میگم آره جلو جلو میدویی توو !!! میگی مامان بیا بیا میگم بگو مامان دوستت دارم میگی مامان دوتتعشق منی به خدا گل سراتو همشو جمع میکنی توو بغلت میبری روی میز وسط مبلی به منم میگی زرافتو بیارم برات میگی مامان بیا ایندا یعنی اینجا