دلم خیلی برات تنگ شده بود

هنوزم که هنوزه به یادتم

هرچند برات مهم نیست

 مدتی که مریض بودم

همش می خواستم بازم برگردم و برات بنویسم

همش منتظر بودم یه پیامی ازت بیاد

که انتظارم بیهوده بود

به همه جا سر زدم ازت خبری نبود

خواستم بگم که هنوزم دوستت دارم

یادت نره یکی هست که دعات میکنه

خیلی ها اومدن و رفتن ولی...

یعنی میشه یه روز دستاتو بگیرم؟

فقط نگات کنم؟

!!! ی

یل !!!

عیدی

بهاری

شایدم تو پاییزی سرد

و زمستانی برفی

بیای کنارم

و برای چند لحظه هم که شده اجازه بدی حست کنم

شایدم هرگز نیای