تمام سکوتمو امروز فریاد زدم 

جلو ع !!! ت

اقرار !!! هنوزم عاشقتم

ولی نه لبخند زدی نه اخم کردی

سردی نگاهت فریادمو بغض کرد

دوست داشتم جوابمو می دادی

حتی اگه ازم متنفر بودی

اما ع !!! و قاب کهنه قدیمی حرفی برا گفتن دیگه نداشت

سال هاست عادت کرده به گریه های وقت و بی وقت من 

و آغوشم

دوستت دارم برات تکرار !!!