کاش تو این لحظه ها کنارم بودی

 همه ذره ذره وجودتو می بوسیدم

بوی بهارو از تن تو حس می !!!

زندگی رو از نفس هات می کشیدم

تو چشات نگاه می !!! تا ببینم جایی برای من دارن یا نه؟

همه امیدهام تو این فاصله ای که گذاشتی مردن

ولی بازم ازت نمیرنجم

حق رو به تو میدم

لحظه ها دارن می گذرن

و من دارم نزدیک میشم به وداع با تو

دلم میسوزه و چشمام پر از اشک شدن

آخه چه جوری بی تو بمونم ؟

دلم نیومد بازم آرامشتو به هم بزنم با زنگ زدن

دلمو یه جور قانع می کنم

همیشه دعای خیر من به همراهته