فعلا صبوری میکنم

ظاهرا بهترین راه اینه که سکوت کنم و زیاد جلو چشمت نباشم

دوستت دارم خیلی زیاد من همون عاشق دربه در تو

 میدونم که این رابطه رو تموم کردی

و من بیهوده دارم دنب !!! میام

اگه با این خی !!! راحت میشه من دلمو میکشم کنار

تا تو راحت بری و تموم بشه برات کابوس بودنم

اما من همون پاییز عاشقم

که تو رو دوست دارم

و سال ها بعد هم برگردی منتظرتم

تو خیال کن تونستی منو سرد کنی

 تا از این دوست داشتنت خسته بشم

ولی تو ندونستی که با تموم وجودم دوستت دارم

و نمیتونم ازت خسته بشم

اما اونقدر دوستت دارم که به خاطر آرامش تو کنار بکشم

من که دارم تو خیالم باهات زندگی میکنم

من که دارم به عشقت نفس میکشم

به این دلم خوش بود هستی

حالا که اینو هم ازم گرفتی بنازم ناز شستت را

توقعی ندارم ساده عاشقت شدم و هستم