سوال45/ در صدور بیمه نامه ثالث خودروهای بارکش، چه ظرفیتی (تناژ) باید درج شود؟

آیین- آشنایی با روندهاو مسائل مربوط به بیمه از ایجاد برخی مشکلات و گرفتاری در روند فعالیت های روزمره جلوگیری می کند.

 

 

 به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، آشنایی با مقررات و قوانین و شرایط بیمه نامه ها موجب می شود افراد بتوانند با آگاهی کافی از خدمات بیمه نامه ها استفاده کنند. در ادامه سوالی در خصوص درج ظرفیت مجاز خودروهای بارکش در هنگام صدور بیمه نامه قابل مشاهده است. این سوال را شهرام تجزیه چی کارشناس صنعت بیمه، پاسخ می دهد.

 

سوال: پشت کارت ماشین ظرفیت 40 تن درج شده است، زمانی که قصد صدور بیمه نامه داریم، در سیستم نوشته می شود ظرفیت مجاز 20 تن؛  کدامیک را باید انتخاب کرد؟

پاسخ: ملاک ظرفیت بار خودروهای بارکش برای بیمه ی شخص ثالث در ضمیمه ی بخشنامه ی بیمه ی مرکزی به شماره ی 93/401/35731 به تاریخ 93/07/08 تعیین شده است. این مقادیر در سیستم صدور شرکت ها ثبت شده اند. برای خودروهایی که در لیست نیستند همین بخشنامه 60% مجموع وزن خودرو را ملاک محاسبه ی حق بیمه ی ثالث تعیین کرده است.