!!! !!! در روز بیستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهریـور

1281 هجرى شمسى ( 24 سپتامپر 1902 میلادى ) در شهرستان خمیـن از توابع

استان مرکزى ایران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از

سلاله زهـراى اطهر سلام الله علیها, روح الله المـوسـوى الخمینـى پـاى بـر خـاکدان

طبیعت نهاد.