اینجاست درین سرزمین در حضور عشق مطلق هستی در حضور حسینم و عباسم

اینجاست که باران تقدس نزول می یابد

 

 

ای ماه بنی هاشم ای تکیه گاه شانه های اربابم

چشمانم ارزوی تبرک دارند

کنیزم من . کنیز اربابم کنیز عباسم

ای کاش حتی تنها لیاقت بردن نامتان را داشته باشم

جانم به فدایت عباسم