الا بذکر الله تطمئن القلوب

بهش رسیدم بارهای بار بهش رسیدم توی اوج خستگیامو فشارای روحیم چنان ارومم

میکنه که از پس هیچ دارو درمونی بر نمیاد .

اوج ارامش فقط خداست بعدشم عشقی که توی دلت نشونده عشقی که خودش باشه که

روحمو اروم کنه و عشق زمینی ای که بهم داده تا جسمو جونمو اروم کنه

همه کار خداست .

خوشحالم ازینکه یه عشق اسمونی دارم و یه عشق زمینی

عشقی که خودش بهم داده .

خدایا نام تو ارامه ی جان من است .

شکر