!!! ی را دارم....


که انقدر برایم !!! ی هست که


نگاهم دنبال !!! ی نیست


و هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر


!!! ی به چشمانم نمی آید "هرگز"


و هیچ نگاهی،


دلم را نمی لرزاند "هرگز"


تنها یک نفر هست که همانند


گنجینه ای گرانبها در دلم جای گرفته !


انسان که سهل است،


وجودش را به دنیا هم نمی دهم!