دیروز با ارسال ایمیل از طرف آقای کیم وو رئیس فدراسیون جهانی بو !!! از آقای بابک بردبار داور3ستاره بو !!! ایران جهت قضاوت در مسابقات !!! ب سهمیه المپیک که از 20 !!! دادماه سالجاری در شهرباکو کشور آذربایجان برگزار خواهد شد دعوت بعمل آمد.