افسران - بازهم زائرتان نیستیم از دور سلام...

۩ السلام علیک ایها ال !!! الغریب ۩

فردا ۲۳ذی القعده ( !!! )
روز زیارتی مخصوص !!! رضا(ع) است و زیارت آن حضرت از راه دور و نزدیک مستحب است.
ܓ✾
!!! رضا(ع): هر که از راه دور به زیارت من آید، در قیامت در سه موضع به نزد او آیم که هول و ترس آن مواضع عظیم باشد
• هنگامی که نامه اعمال را میدهند
• هنگام عبور از صراط
• هنگام سنجش اعمال

┘◄ این روز طبق روایتی شهادت !!! رضا(ع) می باشد.
┘◄ !!! ماس دعا