تصور کنید :قبل از صرف ناهار، با یک لبخند شیرین از پشت میز کارتان بلند می شوید، با کمال رضایت دفتر یا محل کارتان را ترک میکنید و به سمت خانه یا صرف یک ناهار بدون استرس رانندگی میکنید و با تمام لذت و آرامش خیال ناهارتان را میل میکنید و هم زمان به برنامه بعدازظهرتان، بیرون رفتن با دوستان فکر میکنید، در حالی که کارِ امروزتان را تمام کردید.

خیلی رویایی است؟ نه اصـلن، برای خیلی ها چنین وضعیتی کاملا طبیعی است.

شرح کامل در ادامه مطلب