شهر رمضان آمد

 

ماه مهمانی خدا...

 

ماهی که همه بندگان چه آنها که می توانند روزه دار باشند چه آنها که نمی توانند در مهمانی هستند...همه بی توجه به اینکه سالمند یا بیمار...

 

هر !!! در حد توان و معرفت خود زین سفره گسترده بهره ای می گیرد...

نمادی از انتخاب برای ابناء آدم تا مهمانی خدا را تجربه نماید....مهمانی نور را...

 

درین میان محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شب 16 رمضان به معراج رفت ؛ به عجیب ترین سفر تاریخ پیدایش...

بزرگ ترین رخداد از ازل تا ابد در تاریخ انس و جن ...

 

آری به راستی درین ماه اگر کمتر از این به مهمانی خدا می رفت شاید !!! ی بود که می توانست زبان درازی نماید و نقصانی برای خیر البشریش بر زبان آورد....

 

تک و تنها ....آری بهترین رسول...

 

16 رمضان سالروز عروج به ماورای مرگ...به بهشت ...به جهنم...

 جهان بدون ریاضت و ریاضی... عرصه بدون زمان...به برزخ....به فراتر از هفت آسمان و هفت زمین...به عرصه دریاهای نور...دریاهای ظلمت...

 جهان اعلی....جهان عظیم...جهان انوار اسماءالله و بس...

به طور به تین به زیتون و فراتر از آن...

 

مبارک و فرخنده باد....

 

رمضان تابدین حد دست انسان باز است تا به بالا رود...این است ماه مهمانی خدا...کافیست سبک شویم...

 

تخففوا تلحقوا

 

سبک شوید تا ملحق گردید