گناه اگر نباشد

می خواهم کمی دوستتان داشته باشم

احساس می کنم

بعضی روز ها باید

کمی دلتنگ شما باشد

کمی پرت شما شود حواسم !

راستی که پیر می کند موهای آدم را

این مثل هم گذشت روزهای هرشنبه!

(نشنیده بگیرید از من)

بدون گناهانی کوچک

هیچ نمی شود زندگانی کرد

البته اگر بیاید

شاید

عاشقتان هم شوم کم کم

و برایتان شعر های بزرگ هم ببافم

من که آدمی مختصرم!

بی تعارف

بدون گناهی کم

عاشقتان نمی توانم بمانم


می دانید که...

آنقدر ها !!! ی نیستم من!

صلاح اگر می دانید

پیر که شدم

سپید شما باشد موهایم


{ اشکان چاووشی }