ریتم   4/4

 

bm                                                          em

خداحافظ        از اینجا که پر از غمه خسته شدم میخوام برم

em      am                        c                                        
قلبمو که دادم به تو دیگه باید پس بگیرم            موندن هرگز خداحافظ

bm                                                em
دیگه میرم اگه یه روز دردای دنیا بریزه تو قلب من

c                                          
ستارها خاموش بشن تو آسمون شب من

em          am    
من میمیرم دیگه میرم

bm                                                  em
دل میسوزه ازم نخواه بیشتر از این اسیر این قفس باشم

c                                       
هیچی نمونده از دلم خا !!! تر تو آتیشم

em        am    
ریزه ریزه دل میسوزه

em
خسته شدم دلم گرفته این روزا

bm                      
غم خونه کرده تو صدام

c                                            
بارون غصه انگاری میباره تو ترانه هام

em               am
عاشق بودم خسته شدم

bm      em     bm    em
دل  بیا بریم از عشق دیگه نگیم

am           c        am              c
درد عشقی که کشیدیم جز خدا به !!! ی نگیم

bm     em     bm     em
دل بیا بریم از عشق دیگه نگیم

em              c           am        c
درد عشقی که کشیدیم جز خدا به !!! ی نگیم