خداوندا تو میدانی........................
منم ، دلتنگ دلتنگم.................
           منم ، یک شعر بیرنگم...............
منم ، دل رفتـه از چنگم...........
                     منم ، یک دل که از سنگم............
             منم ، آواز طولانی..........
منم ، شبهای بارانی............
             منم ، انسانیم فانی...........
خداوندا تو میدانی ...........
                        منم ، در متن یک دردم...........
          منم ، برگم ، ولی زردم
     منم ، هستم ، ولی سردم
منم ، مُرده م ، منم مُرده م
                  منم ، یک بغض پر باران
        منم ، غمهای بی سامان
منم ، هستم دراین زندان
منم ، زخمهای بی درمان،
منم ، دارم تب و ت !!!
ز تنهائی ، ز بیت !!! ،ز درد بی درمانی  ...