معرفی جدیدترین تکنیک ها و متدهای جراحی ستون فقرات

جدیدترین نوع دیسک !!! برای کمر و گردن

ترمیم دیسک کمر با سلول های بنیادی

ترمیم ش !!! تگی و پوکی مهره کمر بصورت س !!! ایی


کانال تلگرام

جراحی ستون فقرات و دیسک کمر

 spinal surgery channel in telegram

https://telegram.me/spinalsurgerychannel