سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد تاریخ - تاریخ تشیع - زبان انگلیسی 1 یک کد درس: 1225060

کینک !!! ید

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد تاریخ -

تاریخ انقلاب !!! ی قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 یک کد درس: 1229025  

شامل 2 نمونه سوال به همراه پاسخنامه از نیمسال دوم 94-95 تا تابستان 1395

جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید ...

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان