به نام قدرت مطلق الله

 


سپاس  فراوان از جناب !!! که در کنگره به فردی که کنار مصرف کننده برای پایداری زندگی اش می جنگد،جایگاه وارزش دادن وکلمه زیبای همسفر را انتخاب !!! برای فردی که شاید بیرون از کنگره این جنگیدنش را حماقت بدانند.