در زندگی ما انسان‌ها و روی این کره‌ی خاکی بهانه‌هایی وجود دارد که گاهی دلمان را گرم می‌کند، گاهی جمعمان را جمع می‌کند و گاهی مارا به تفکر وامی‌دارد.

هرروز خورشید به دنیا می‌آید حتی اگر شب فراخ باشد، زیرا قانون هستی این است که تاریکی در کنار روشنایی باید باشد و معنا پیدا می‌کند.