جلسه سوم از دوره دوازدهم  کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60 ؛ نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان : همسفر فاطمه              !!!  : همسفر زهرا           دبیر : همسفرطاهره     

 روز دو شنبه مورخ 1395/09/29 در ساعت 16:00

با دستور جلسه :هفته همسفر(جشن)