*لطفاً خودتان را معرفی کنید؟و اعلام سفر نمایید؟

سلام دوستان علی هستم یک مسافر،بیش از 7سال ت !!! یب، آ !!! ین آنتی ای !!! مصرفی متادون، طول سفر اول 11ماه و 28روز، به روش dst با شربت ot و کمک راهنمایی آقای حامد پارسا،رهایی 2سال و 3ماه و 19روز