نهمین جلسه از دور بیست و هفتم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان هم سفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره"با !!! ی آقای سروش برقع وش و نگهبانی آقا محسن و دبیری آقا ناصر روز پنج شنبه مورخ 95/10/02 رأس ساعت 13 آغاز به کار نمود.