!!! ب پریناز و پریسا اینجا بودن... یعنی اول پریناز بود سه تا !!! دیدیم ب چ مس !!! گی... البته اولی قشنگ بود... !!! روانی مال آلفرد هیچکاک... قشنگ بود...بعد با یگانه و پری رفتیم از کلوب ی !!! ترسناک دیگه گرفتیم... !!! ید کردیم بعدش اومدیم خونه بندری درست کردیم و پای !!! دیدیم چقدر خوشمزه شده بود... دلم برا عشقم تنگ شده بود...راستش این پریسا هم کنه که میشه دیگه ول کن نیست نمیذاره ب عشقم برسم.... اما من شوهرمو ب همه ترجیح میدم و از همه کارام میزنم تا ب اون برسم... قربونت برم الهی بعدشم اومدی دنبالم رفتیم پنج طبقه ساندویچ خوردی منم ک بندری خورده بودم سیر بودم.... خوش گذشت در کل...خوشحالم ک کنارمی عشقم