الگوی نادرست - زدن سر و ته سوسیس ها

related image
 
 
عروس جوانی به عنوان شام برای شوهر تازه دامادش، سوسیس درست می کرد. اما پیش آنکه سوسیس را برای سرخ !!! داخل ماهی تابه بگذارد، سرو ته آنها را باچاقو می زد! وقتی شوهرش دلیل این کار را از او پرسید، تازه عروس جواب داد که مادرش
سوسیس را همیشه به همین صورت سرخ می کرده است.
بعدها که عروس و داماد در خانه مادر زن میهمان بودند و با همین غذا از آنها پذیرایی شد، تازه داماد این موضوع را با مادرزن در میان گذاشت و علت را جویا شد. مادرزن شانه ای بالا اندخت و گفت:
که مادر خودش هم همیشه همین روش را برای سرخ !!! سوسیس به کار می برده.
بالا !!! ه تازه داماد، این سوال را با مادربزرگ همسرش در میان گذاشت. مادربزرگ، بدگمان به تازه داماد زل زد و جواب داد:
چون ماهی تابه من کوچک است و سویس درسته در آن جای نمی گیرد.
نتیجه : الگوهای زندگیتان را با دقت انتخاب کنید!